De cliËntenraad

De cliëntenraad behartigt de algemene belangen van alle cliënten van Respaldo en dient als spreekbuis van de cliënten naar de Raad van Bestuur. De cliëntenraad adviseert de Raad van Bestuur van Respaldo in zaken als kwaliteit van zorg, veiligheid, maatschappelijke belangen van de cliënten en al hetgeen er gedaan kan worden om het stigma van het hebben van een psychiatrische stoornis te verminderen.  

achtergrond

Hoewel er in Aruba nog geen wet ‘medezeggenschap cliënten zorginstellingen’ bestaat is bij een moderne geestelijke gezondheidszorg participatie van een cliëntenraad in de zorg van essentieel belang. Teneinde dit te bereiken werd door de Raad van Bestuur in mei 2020 aan een aantal (ex)cliënten gevraagd om dergelijke raad op de zetten. Deze werkgroep ging voortvarend aan de slag met het formuleren van een missie en visie, de doelstellingen van de cliëntenraad, het opstellen van een reglement en het creëren van een eigen logo. De werkgroep bestaande uit 4 leden rondde zijn werkzaamheden eind oktober 2020 af waarna er een persbericht werd verspreid en er verder gezocht kon worden naar meerdere leden voor de cliëntenraad. 

missie en visie  

Missie:

De cliëntenraad van Respaldo streeft ernaar het stigma van het hebben van een psychiatrische stoornis te verminderen. De cliëntenraad fungeert als spreekbuis van de cliënten en komt op voor de gemeenschappelijke belangen van de cliënten van Respaldo.

 

Visie:

De cliëntenraad streeft ernaar in nauwe samenwerking met de Raad van Bestuur en de medewerkers van Respaldo de kwaliteit, de veiligheid en de continuïteit van de aangeboden zorg te waarborgen en daar waar nodig te verbeteren, daarbij lettend op de tevredenheid van de cliënten over de zorg door Respaldo.