De klachtenregeling

Als u niet tevreden bent over de zorg die wordt aangeboden of u voelt zich onheus behandeld, dan kunt u hierover bij ons een klacht indienen. Hieronder leest u meer over de klachtenregeling van Respaldo. 

achtergrond

Elke zorgaanbieder en zorginstelling in Aruba is conform de Landsverordening kwaliteit in de gezondheidszorg, artikel 9, verplicht een klachtenregeling te hebben. Als u een klacht indient bij Respaldo is Respaldo dan ook verplicht uw klacht in behandeling te nemen. 

Het is voor Respaldo van belang om in te spelen op de behoeften van haar cliënten. Door het verzamelen, registreren en behandelen van de klacht krijgt Respaldo een beter inzicht over haar tekortkomingen waarna ze kan werken aan het verbeteren en optimaliseren van de kwaliteit van de geboden zorg.  

Bespreek uw onvrede 

Als u niet tevreden bent over de zorg die u wordt aangeboden of u voelt zich onheus behandeld dan verzoeken wij u om eerst een gesprek aan te gaan met de persoon in kwestie, diens leidinggevende of indien u er dan nog niet uitkomt dan kunt u terecht bij onze klachtenbemiddelaar. Gelukkig kunnen de meeste problemen worden opgelost door met elkaar in gesprek te gaan. 

De klachtenbemiddelaar 

Gedurende het bemiddelingsproces informeert, adviseert en helpt de klachtenbemiddelaar van Respaldo haar cliënten, hun vertegenwoordigers en hun nabestaanden met het zoeken naar een duurzame oplossing voor de onvrede. Daarbij richt de klachtenbemiddelaar zich op het herstel van de relatie tussen degene die beroep op hem/haar doet en degene op wie de onvrede betrekking heeft.    

Een klacht indienen

Een klacht kan schriftelijk of per email via klachtenbemiddeling@respaldo.aw worden ingediend bij de klachtenbemiddelaar. Gebruik het klachtenformulier als richtlijn om uw klacht zo volledig mogelijk op schrift te stellen.

De klachtenbemiddelaar zal binnen vijf werkdagen na uw klacht in ontvangst te hebben genomen zowel telefonisch als per mail contact met u opnemen. U wordt vervolgens uitgenodigd voor een gesprek met de klachtenbemiddelaar waarna er een gesprek volgt met degene op wie de klacht betrekking heeft of met diens leidinggevende.

Vanaf het moment dat de klachtenbemiddelaar formeel een klacht in behandeling neemt dient deze binnen een termijn van zes tot uiterlijk tien weken te worden afgehandeld.

 

De klachtencommissie

In het geval dat u het niet eens bent met het eindoordeel, de genomen beslissingen en maatregelen waartoe de bemiddeling heeft geleid kan u via de klachtenbemiddelaar op schriftelijke wijze contact zoeken met de klachtencommissie. De klachtencommissie heeft als taak om klachten te behandelen op basis van de klachtenregeling van Respaldo. Verder is de klachtencommissie verantwoordelijk voor een kwalitatief, goede en formele afhandeling van de ingediende klacht. De klachtencommissie beslist niet juridisch over uw klacht. Wel kan de klachtencommissie uw klacht gegrond of ongegrond verklaren.

Klachten die worden ingediend bij de klachtencommissie dienen zo spoedig mogelijk, binnen een nieuwe termijn van zes tot uiterlijk tien weken te worden afgehandeld.

 

Overige meldmogelijkheden

Als het de klachtencommissie niet lukt om tijdig een beslissing te nemen over uw klacht of uw klacht wordt door de klachtencommissie ongegegrond verklaard dan verzoeken wij u om contact op te nemen met de Inspectie Volksgezondheid Aruba via www.iva.aw.

Voor meer informatie zie ook de Brochure Klachtenregeling. Voor de complete tekst van de klachtenregeling lees onze Klachtenregeling Respaldo.