De kliniek

De kliniek van Respaldo is de enige psychiatrische instelling op Aruba. Meer over de kliniek van Respaldo leest u hieronder.

achtergrond

De ‘PAAZ’, wat wij nu kennen als de kliniek van Respaldo is opgericht in 1987 en startte met 3 afdelingen, namelijk de opnameafdeling, de verblijfsafdeling en de therapie afdeling. Deze afdelingen werden vervolgens uitgebreid met de dagbehandeling in 1996 en de resocialisatie/vervolgafdeling in 1997. Per 1 november 2017 werd de vrijgevestigde psychiatrie in Respaldo opgenomen en per 1 januari 2018 kwam er een einde aan de ‘PAAZ’ als zijnde een afdeling van het Hospitaal.    

doelstelling 

Zoals eerder vermeld is de kliniek van Respaldo de enige psychiatrische instelling op Aruba die zich bezig houdt met de behandeling van acute psychiatrische problematie. De kliniek heeft als doel patiënten zo lang mogelijk in hun eigen omgeving te laten functioneren. Indien dit niet mogelijk blijkt, wordt er zorg voor gedragen tijdens de opname door middel van gerichte ondersteuning en begeleiding een zo spoedig mogelijk terugkeer binnen de gemeenschap te bewerkstelligen. 

Opname in de kliniek

Als u wordt opgenomen in de kliniek kan dat via de spoedeisende hulp gaan, al dan niet in overleg met uw huisarts, psychiater of andere hulpverlener. In enkele gevallen zal opname tijdens een crisissituatie kunnen plaatsvinden. U kunt dan ook tegen uw wil worden opgenomen. Natuurlijk wordt dit zoveel als mogelijk voorkomen.

Afdeling opname

Het team bestaat uit verpleegkundigen, psychiaters, basis- en GZ-psychologen, therapeuten, maatschappelijk werkers, de afdelingssecretaresses en de afdelingen besturende zorgmanagers. U zult tijdens uw opname het meeste contact hebben met de verpleegkundigen. Tijdens uw opname krijgt u ook een verpleegkundige toegewezen. Deze verpleegkundige zal met u het verpleegplan doorspreken en regelmatig een evaluatiegesprek met u voeren waarbij onder andere de doelstellingen van de opname aan bod zullen komen. De verpleegkundigen zorgen voor uw dagelijkse begeleiding. De psychiaters zijn verantwoordelijk voor de medische gang van zaken op de afdeling en de dagelijkse leiding van de afdeling berust bij de zorgmanager. Wekelijks zullen uw behandeldoelen in het team van de verpleegkundige, de psychiater, de psycholoog en de maatschappelijk werker worden doorgesproken. Na dit wekelijkse overleg worden de belangrijkste zaken met u doorgenomen. 

Afdeling Reso

Bijna alle cliënten komen op deze afdeling als vervolg op hun periode van de opname. Als de cliënt voldoende stabiel is, geen gevaar voor zichzelf of anderen is en openstaat voor behandeling en therapie, wordt de cliënt naar de Reso overgeplaatst. Het doel van de afdeling is gericht op resocialisatie in de samenleving en het voorbereiden op eventuele poliklinische zorg en/of dagbehandeling of dagbesteding. Opnameduur is maximaal 6 maanden. Er werken verpleegkundigen in roosterdienst op de afdeling.

 

Afdeling verblijf

De verblijfsafdeling is er voor cliënten met behoefte aan langdurige behandeling (langer dan 6 maanden) of wonen. Vaak is er een langere aanloop nodig om weer aan resocialisatie te denken en voor veel cliënten is de afdeling een echte woonomgeving geworden. Dit zijn cliënten waarvoor er geen alternatieve woon- of verblijfsvoorziening is (zoals een beschut of begeleid wonen) en/of te kwetsbaar zijn om nog te herintegreren in de samenleving. Het doel is vooral om vaardigheden zo veel mogelijk in stand te houden, achteruitgang te voorkomen en het bieden van een prettige leefomgeving. De afdeling wordt bemand door verpleegkundigen en verzorgenden die in roosterdienst werken. Binnen de Verblijfsafdeling draagt het Team di Actividad zorg voor een passend activiteitenaanbod voor de cliënten.

 

Ontslag en nazorg 

Indien u met ontslag gaat zijn er na ontslag -indien nodig- de volgende mogelijkheden aanwezig voor eventuele nazorg door Respaldo:

– Poliklinische zorg

– Dagbehandeling

– Depotpoli

– FACT