RAAD VAN TOEZICHT

Bij de keuze van de 5 leden van de Raad van Toezicht is aandachtig gelet op de samenstelling van een deskundig team gericht op de van belang zijnde perspectieven voor een stichting in de geestelijke gezondheidszorg. Het betreft hierbij het bestuurlijk perspectief, het medisch/ verpleegkundig en kwaliteitsperspectief, het bedrijfsvoering- en personeelsperspectief, het financieel-economisch perspectief, het juridisch perspectief en het maatschappelijk/ clientenperspectief.

De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op de wijze waarop de Raad van Bestuur zijn taak vervult en op de algemene gang van zaken in de stichting. De Raad van Toezicht staat de Raad van Bestuur met raad terzijde en kan ook op eigen initiatief advies uitbrengen aan de Raad van Bestuur, indien dit uit hoofde van zijn toezichthoudende en adviserende taak gewenst wordt geacht.

 

De Raad van Toezicht wordt gevormd door de volgende leden:

Dhr. Reinier van Sisseren

Dhr. Geert Rep

Dhr. Glenn Farro

Mw. Rosanna van Dijk

Mw. Ronella Croes